Gestuge

110 tekstów – auto­rem jest Ges­tu­ge.

Na­wet jeśli jes­teś piątym kołem u wo­zu to po­cie­szające jest to, że na­dal na nim jes­teś i możesz to zmienić za­nim znaj­dziesz się pod nim. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 grudnia 2014, 00:47

Lo­gicznie pat­rząc to w drodze na szczyt mu­si być pod górkę. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 sierpnia 2013, 12:58

Błędy można wy­baczyć, ale przes­tać próbo­wać - to jest niewybaczalne. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 18 stycznia 2013, 23:13

W szko­le zdo­bywasz wiele "narzędzi", który­mi będziesz się posługi­wał w życiu dorosłym. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 grudnia 2012, 12:05

Trze­ba so­bie radzić w życiu aby być na wo­zie al­bo by być czwar­tym niezbędnym kołem a nie piątym i tyl­ko narzekać! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 grudnia 2012, 19:56

Niektóre słowa są praw­dzi­we, przy których trze­ba się chwilkę zatrzymać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 grudnia 2012, 21:36

Roz­sta­nia. Jed­nych się spodziewa­my, a in­ne są dla nas całko­witym zaskoczeniem. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 grudnia 2012, 23:06

Co­raz częściej na szachow­ni­cy życia króla biją piony, dla­tego war­to mieć ko­goś bliskiego. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 lipca 2012, 12:58

Od­rzu­cony i po­mija­ny przez naj­bliższych można to od­czuć pra­wie jak by­cie bez­domnym i be­zoso­bowym ""czymś" 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 lipca 2012, 22:44

Dużo osób w tych cza­sach cier­pi na nos­talgie po­nieważ boją się spełniać marzenia. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 8 marca 2012, 23:05
Zeszyty
  • Cytaty – "Zacząłem dochodzić do wnios­ku, że cier­pienie na­daje smak dob­re­mu życiu. Jest ono niero­zer­walnie związa­ne ze szczęściem, a na­wet je uwy­dat­nia."

  • MW 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gestuge

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

6 marca 2015, 06:27natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Lepiej uda­wać szczęśli­wego niż [...]

10 grudnia 2014, 15:34nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nawet jeśli jes­teś piątym [...]

10 grudnia 2014, 00:47Gestuge do­dał no­wy tek­st Nawet jeśli jes­teś piątym [...]